Vindere af prisopgaven 2016-2017

Bestyrelsen i Selskab for Surveyforskning udskriver igen i 2018 to priser for
dygtig brug af surveymetodik i henholdsvis hoved/bacheloropgave og speciale.
Se mere omkring prisopgavernes betingelser her

Vindere af prisopgaven 2017
Speciale: Fattigdom i et børneperspektiv

Fattigdom i en børneperspektiv: Sociale og materielle afsavn blandt danske børn.

af Line Emma Jønson og Christine Staugaard Rasmussen

Dato: 02-03-2017

STOR OPGAVE: GØR TERRORTRUSLEN OS ALLE
TIL ”AUTOITÆRE” INDIVIDER?

Gør terrortruslen os alle til ”autoritære” individer? RWA,

terrortruslen og opbakningen til myndighedernes beføjelser i

terrorbekæmpelsen

af Peter Beyer Østergaard

Dato: 02-03-2017

Vindere af prisopgaven 2016

Speciale: Engaging through entertainment

Vinder af Specialeopgaven:

Kim Andersen: “ENGAGING THROUGH ENTERTAINMENT?”

Dato: 14-04-2016

Speciale: Frafald på kommunale

Vinderen af selskabets specialepris er Cæcilie Saul Feltet fra Forvaltning på Roskilde Universitet og har titlen: ”Frafald på kommunale brugertilfredshedsundersøgelser. Hvorfor svarer brugerne ikke? Og hvad betyder frafaldet for resultaterne?”.

Cæcilies speciale tager fat en uhyre relevant problematik inden for surveyforskning op og behandler denne på forbilledlig vis. Hun formår med sit speciale at stille spørgsmålstegn ved det store fokus på svarprocenter som en kvalitetsparameter for surveys. På det metodiske plan er specialet baseret på et meget interessant materiale af hhv. det oprindelige materiale og det nyindsamlede materiale blandt frafaldspopulationen. Alt i alt er det et velargumenteret, velfunderet og nyskabende speciale inden for surveymetoden, som vi i selskabet er glade for at kunne tildele årets surveypris for specialer.

Dato: 10-03-2015

Speciale: Et mønster i politisk tillid

Vinder af Bacheloropgaven

Lars Dyrby: “ET MØNSTER I POLITISK TILLID”

Dato:  14-04-2016

Speciale: En prædiken for koret? Uddannelseseffekt eller klassebaggrund?

Læs Troels Verges speciale “En prædiken for koret? Uddannelseseffekt eller klassebaggrund?”. Troels er tilknyttet Institut for Statskundskab, AU.

Dato: 08-03-2013

Speciale: Større eksamnensopgave

Vinderne af Selskab for surveyforsknings pris for den bedste større eksamensopgave for 2014. går til Linda Ejlskov Jeppesen og Tatiana Bergstrøm for en 9. semestersopgave i faget Videregående samfundsvidenskabelig metode fra Aalborg Universitet. Opgaven har titlen ”Social kapitals betydning for jobtilfredshed. Et transnationalt perspektiv”. Hvilken effekt har social kapital på individets jobtilfredshed og påvirker landets kultur effekten af social kapital? Der er tale om en grundig og opfindsom multilevel analyse af social kapital i en række forskelige lande. I projektet er den statistiske analyse baseret på to datasæt. European Social Survey (ESS) fra 2010 og et datasæt fra kulturforskeren Geert Hofstede sammenkoblet med data fra European Social Survey. Forfatterne er godt inde i multilevel-metoden og foretager en omhyggelig og nuanceret analyse. Deres statistiske fremgangsmåde herunder inddragelse af interaktioner og kontrolvariable på lande- og individnibeau giver spændende, og de forholder sig til datas kvalitet og diskuterer konsekvenser af mangler i data og forsørger at tage højde for sådanne mangler. Alt i alt er der tale om en spændende problemstilling, der indløsesved en opfindsom sammenkobling af data og som studeres ved hjælp af klare analyser og dygtigt og solidt statistisk håndværk.

Dato: 10-03-2015

Speciale: Bacheloropgave

Læs Jakob Mailund Holms BA-projekt: “Kan man uddannes til tillid?”. Jakob har skrevet BA-projektet på institut for Statskundskab, AU.

Dato: 08-03-2013

Speciale: Specialeopgave

Specialet fremlægger et kreativt bud på måling af en problemstilling, nemlig hvordan politiske kandidaters ansigtstræk påvirker deres sandsynlighed for at blive valgt (et emne, som der i dag kun findes begrænset materiale og teori om). Ydermere viser han, hvordan forskellige grupper i befolkningen tiltrækkes af forskellige ansigtstræk. Survey har en central rolle i specialet, og der er gennemført et elektronisk survey af dataindsamling specifikt til dette projekt. Data er fremragende analyseret herunder den grundige analyse af interaktionseffekter. Alt i alt er der tale om et meget originalt og veludført arbejde, der viser Lasses evner til at designe og analysere et surveyprojekt.

Dato: Ikke angivet

Speciale: Bacheloropgave

Bacheloropgaven behandler empirisk og teoretisk, hvordan holdningsdannelse betinges af humanitære værdier. Kristina har selv designet dataindsamlingen og forholder sig kritisk til styrker og svagheder i sit design. Der har været et stort arbejde forbundet med dataindsamlingen og kvalitetssikringen af denne, men i opgaven er fokus holdt på analysen af data. Den statistiske analyse med vekselvirkninger er baseret på relevante hypoteser og er forankret i en målrettet diskussion af andres resultater inden for området.  Samlet er der således tale om et selvstædigt arbejde på et højt fagligt niveau, der dækker hele processen fra litteraturstudie, hypoteser og design til analyse.

Dato: Ikke angivet

Share This